" />30000 و36000 و 48000)65 کیلو گرم | سرما گرما ایرانیان