" />36000)۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰ میلی متر | سرما گرما ایرانیان