" />12000)535*695*250 میلی متر | سرما گرما ایرانیان