" />18000)225*310*900میلی متر | سرما گرما ایرانیان