" />( 18000 هزار : 300x818x218 سانتی ) | سرما گرما ایرانیان